Advokater

STORM THYGESEN ADVOKATFIRMA

Højt kvalificeret specialistbistand i straffesager.

Jesper Storm Thygesen

Advokat (H)

Advokat Jesper Storm Thygesen er en meget erfaren forsvarer, som i mange år kun har arbejdet med at føre straffesager i retten.
Han er specialiseret i at føre større straffesager om drab, drabsforsøg, narko, røveri, vold og økonomisk kriminalitet.
Som tidligere anklager, kan Jesper hurtigt se svaghederne i politiets sag. Han kender politiet og anklagemyndighedens arbejdsmetoder og kan derfor ofte forudsige, hvordan anklageren vil tilrettelægge sagen, hvilket er en stor fordel i de større og mere komplekse sager.
Jesper Storm Thygesen vil gøre alt, hvad der er muligt for at vinde din sag. Han stiller sig ikke tilfreds med politiets efterforskning og anmoder tit politiet om at foretage yderligere efterforskning i sagerne. Han er altid forberedt til fingerspidserne og hver en sten bliver vendt for at vinde sagen.
Tlf.: +30501036
Email: jst@jstlaw.dk .

Mai-Brit Storm Thygesen

Advokat

Advokat Mai-Brit Storm Thygesen, har i de sidste 10 år ført retssager ved domstole over hele landet. Hun er ligesom kontorets øvrige advokater specialiseret i alle former for straffesager, herunder sager om vold, røveri, drab, narko, sager om økonomisk kriminalitet mv.
Advokat Mai-Brit Storm Thygesen giver aldrig op og har en fantastisk god evne til at overbevise dommerne. Denne evne har igennem tiden sikret hende en række gode resultater. Hvis du vælger advokat Mai-Brit Storm Thygesen som din forsvarer, er du sikret et aktivt forsvar, hvor der bliver kæmpet til det sidste, for at sikre dig det bedst mulige resultat.
Tlf.:+45 2088 3249
Email: mst@jstlaw.dk

Martin Andersen

Advokat (H)

Advokat Martin Andersen er en meget erfaren advokat med møderet for Højesteret. Han har i mere end 15 år ført et stort antal sager og opnår rigtig gode resultater. Martin er i retten stort set hver dag og er specialiseret som forsvarsadvokat i straffesager, hvor han beskæftiger sig med alle typer af straffesager, herunder drab- og drabsforsøg, økonomisk kriminalitet, narkosager, vold, røveri, afsoningsspørgsmål mv.

Martin giver aldrig op og arbejder målrettet og kompromisløst på dit forsvar. Han sørger for, at de vigtige og afgørende detaljer kommer frem i retten og stiller høje krav til politiets, anklagemyndighedens og rettens arbejde. Med sin ildhu, personlige og overbevisende præstation i retten giver Martin dig et velforberedt og aktivt forsvar.

Martin har tidligere haft ansættelser hos nogle af landets største advokatfirmaer og har ført en lang række sager om bl.a. konkurs, erstatning, forældremyndighed og skat. I kølvandet på straffesager opstår ofte andre lige så afgørende livsbegivenheder, og her kæmper Martin også for din sag og binder enderne sammen, så det bedste resultat opnås.

Martin er altid at træffe på mobil eller mail – også uden for almindelig kontortid.
Tlf.:+45 5115 7505
Email: man@jstlaw.dk

Adam H. Bengtson

Advokat

Advokat Adam Henning-Bengtson har arbejdet i Storm Thygesen Advokatfirma siden 2014.

Som forsvarer beskæftiger advokat Adam Henning-Bengtson sig primært med domsmands- og nævningesager for byretterne.
Advokat Adam Henning-Bengtson virker også som bistandsadvokat i straffesager. Derudover bistår advokat Adam Henning-Bengtson med sager om tvangsanbringelse og overvåget samvær ved Børn og Unge-udvalget.

Advokat Adam Henning-Bengtson har forståelse for, at en sigtelse i en straffesag aldrig kommer på et belejligt tidspunkt og er derfor altid tilgængelig, grundig og metodisk. Du er med advokat Adam Henning-Bengtson sikret et grundigt forsvar hvor fokus er på dig og dit forsvar gennem hele forløbet.

Tlf.:+45 4022 7218
Email: ahb@jstlaw.dk

Glenn Verding Hein

Advokat (L)

Advokat Glenn Verding Hein har omfattende kendskab til alle typer straffesager og har stor erfaring med at møde i landets byretter og landsretter. Sideløbende med arbejdet som advokat, har han i en årrække fungeret som underviser og eksaminator i strafferet og straffeproces på Københavns Universitet, hvilket sikre indgående kendskab til den relevante lovgivning.
Han har herudover en fortid som erhvervsadvokat og som anklager, hvilket har givet ham stor indsigt i politiets og anklagemyndighedens arbejdsmetoder. Glenn er således trænet og rutineret i håndtering og formidling af strafferetlige problemstillinger, hvilket kommer klienterne til gode under sagens forberedelse og ikke mindst i forbindelse med sagens behandling i retten.

Glenn har en lang række flotte resultater bag sig, som alle er opnået igennem en altid grundig forberedelse og en overbevisende præstation i retten.

Tlf.:+45 2337 3377
Email: gvh@jstlaw.dk

Christina Schønsted

Advokat (L)

Christina Schønsted har igennem sine næsten 14 år som anklager alene arbejdet med at føre store straffesager i såvel byretten som i landsretten. Hun er specialiseret i at føre større sager om bandekriminalitet, herunder sager vedrørende narko, drab og drabsforsøg, men har også ført utallige sager vedrørende sædelighed. Hendes mange års erfaring som anklager gør, at hun kender politiets arbejdsmetoder, ligesom hun ofte kan forudsige, hvordan anklagemyndigheden vil tilrettelægge bevisførelsen. Hun kan med sin erfaring hurtigt kan finde sagens bevismæssige svagheder og er meget opmærksom på, om der skal iværksættes yderligere efterforskning. Christina Schønsted møder altid velforberedt og giver aldrig op.

Tlf.:+45 4012 4084
Email: csc@jstlaw.dk

 

Emma Ring Damgaard

Advokat

Advokat Emma Ring Damgaard har arbejdet i Storm Thygesen Advokatfirma siden august 2020, hvor hun blev ansat direkte efter endt uddannelse.

Under hele sit studie har hun arbejdet med straffe- og straffuldbyrdelsesret og har således stor teoretisk og praktisk erfaring.

Som advokat beskæftiger Emma Ring Damgaard sig primært med domsmands- og nævningesager for byretterne. Hun har desuden stor erfaring med behandling af diverse juridiske problemstillinger, som måtte opstå under afsoning af en straffedom.

Advokat Emma Ring Damgaard bistår dig fra start til slut i straffesager. Hun arbejder for klienten fra de indledende efterforskningsskridt f.eks. ved afhøring og ved grundig sagsforberedelse med høj klientinddragelse. Det gælder såvel under sagen ved deltagelse i retsmøder som i de spørgsmål, der måtte følge efter sagens afslutning f.eks. i relation til erstatning samt forhold under afsoning.

Advokat Emma Ring Damgaard kan ligeledes assistere i de spørgsmål af udlændingeretlig karakter, der udspringer af straffesager.

Ligeledes kan hun bistå, hvis man er den forurettede part i en straffesag.

Advokat Emma Ring Damgaard sætter en ære i at arbejde med strafferet på et højt juridisk niveau med fokus på personlig integritet og de medmenneskelige aspekter.

Advokat Emma Ring Damgaard arbejder med juridisk dybde og skarphed, så hun og klienten sammen når ind til sagens kerne. Hun er altid tilgængelig for klienterne og ved , at kontakten mellem advokat og klient er afgørende for et trygt samarbejde.

Tlf.:+45 4031 7708
Email: erm@jstlaw.dk

Julie Kirstein

Advokatfuldmægtig

Tekst på vej!

Medhjælpere

Sarah Hawar Akravi

Stud. jur

Victor Pelch

Stud. jur

Sophie Nikolaisen

Stud. jur

Christian Kamskard

Stud. jur